Podujatia

Tvorivá dramatika, umelecký prednes

PORADNÝ ZBOR PRE UMELECKÝ PREDNES
Predmetom zasadnutia bolo vyhodnotenie činnosti na úseku umeleckého slova, plán činnosti na rok 2011, rozdelenie porôt do okresných kôl a krajskú súťaž Hviezdoslavov Kubín a iné recitačné a literárne súťaže. Zasadnutie členov poradného zboru pre umelecký prednes sa uskutočnilo koncom januára v priestoroch Ľubovnianskeho osvetového strediska. Predmetom zasadnutia bolo vyhodnotenie činnosti na úseku umeleckého slova, plán činnosti na rok 2011, rozdelenie porôt do okresných kôl a krajskú súťaž Hviezdoslavov Kubín a iné recitačné a literárne súťaže. Irina Nováková, metodička úseku umeleckého slova informovala o termínoch podujatí na úseku v roku 2011. Členky poradného zboru, na čele s jeho predsedníčkou PhDr. Danielou Derevjaníkovou prejavili záujem aj o pripravovaný seminár  - Tvorivá dramatika v edukačnou procese, recitátor a tvorba, ktorý bude zameraný na rozširovanie vedomosti v oblasti umeleckého slova a tým skvalitňovania ich práce.

Tvorivá dramatika v edukačnom procese, recitátor, tvorba
Ľubovnianske osvetove stredisko v Starej Ľubovni a Metodicko – pedagogické centrum v Prešove v polovičke februára pripravilo pre učiteľov slovenského jazyka regiónu a mestských základných škôl odborno-metodický seminár – Tvorivá dramatika v edukačnom procese, recitátor, tvorba. Cieľom tohto seminára bolo oboznámiť učiteľov s efektívnymi stratégiami zážitkového učenia s cieľom kultivovať jazyk a reč detského recitátora. Riaditeľ ĽOS Ing. Peter Sokol privítal všetkých zúčastnených a zaželal veľa tvorivých inšpirácií. Lektorka, metodička MPC Mgr. Ľubica Bekéniová sa zamerala na tematické okruhy : o detskom prednese od dramaturgie po prezentáciu, prípravné hry a cvičenia na vyučovacej hodine aj v záujmovom útvare, možnosti efektívneho využitia dramatickej hry v edukačnom procese, dramaturgické zásahy, tvorba montáží, koláží a ich prezentácie, riadená diskusia, burza nápadov, evalvácia. Kladné odozvy zo strany učiteľov sú pre organizátorov podnetom na uskutočňovanie podobných podujatí v budúcnosti.
V náväznosti na tento seminár bude pokračovať vzdelávanie pedagógov druhého stupňa ZŠ v rámci akreditovaného programu.

Nastavenia cookies